INFORMACJA PRAWNA
Z DNIA 6 LIPCA 2020 ROKU

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 6 LIPCA 2020 ROKU 

WDROŻENIE PPK W PODMIOTACH ZATRUDNIAJĄCYCH  

CO NAJMNIEJ 20 OSÓB  

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych mają zastosowanie do podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.). Oznacza to, że podmioty zatrudniające obowiązane do wdrożenia PPK mogą zawierać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, a także wykonywać obowiązki informacyjne wobec osób zatrudnionych.

MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK

  • Od 1 lipca 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych (pracownicy oraz obowiązkowo oskładkowani zleceniobiorcy), mogą zawierać umowy o zarządzanie PPK.
  • Podmioty zatrudniające mogą wykonywać obowiązki informacyjne, a także udokumentować wybór instytucji finansowej.
  • Do 27 września podmiot zatrudniający powinien uzgodnić z zakładową organizacją związkową albo z reprezentacją osób zatrudnionych wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK.
  • Ostatecznym terminem na wdrożenie PPK – zawarcie umowy o zarządzanie PPK – jest 27 października 2020 roku, a ostatecznym terminem na zawarcie w imieniu osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK – 10 listopada 2020 r.

 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DYSPOZYCJI PRZEZ OSOBY ZATRUDNIONE

Od 1 lipca 2020 r. osoby zatrudnione w podmiotach, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mają możliwość składania dyspozycji:

  • deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK (deklaracja musi zostać złożona w formie pisemnej);
  • wniosek o przystąpienie do PPK osób w wieku 55-70 lat;
  • wniosek o dokonywanie wpłat dodatkowych uczestnika PPK;
  • wniosek o obniżenie wpłat podstawowych do PPK dla osób, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej (3120 zł brutto w 2020 r.).

Należy podkreślić, że podmioty 50+ (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku), które nadal nie utworzyły PPK, mają obowiązek to zrobić najpóźniej w tych samych terminach co podmioty 20+.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.