Regulamin sprzedaży i zamawiania produktów online na stronie www.pomocppk.pl

 • 1.

DEFINICJE

 

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

 

 1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów,
 2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w produktów udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: www.pomocppk.pl
 3. Administrator – Fundacja Budzimy Uśpione Umysły Promienista 28, 60-288 Poznań. NIP:7792478205, REGON: 369039387
 4. Produkt – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
 6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online.
 7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu produktu na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie www.pomocppk.pl oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

 

 • 2.

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każda osoba składająca Zamówienia w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.
 6. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.
 7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

 

 • 3.

ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH, SZKOLENIACH I COACHINGACH

 

 1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundacja Budzimy Uśpione Umysły oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach.
 2. Przestępując do usługi online (sesja coachingowa, webinar, szkolenie online) Klient powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi, minimalna wymagana szybkość łącza to 50mb/s ,pozwalające na sprawny przebieg sesji online. Szkolenia online będą odbywały się za pomocą platformy Clickmeeting. Preferowana przeglądarka to google chrome.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca szkolenia/coachingu oraz zawiadomienia uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistniałych zmianach.
 4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dane szkolenie/warsztat, organizator ma prawo do jego odwołania. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach tej grupy mają prawo do przeniesienia opłaty na inne szkolenie/warsztat lub ubiegania się o zwrot pieniędzy za odwołane zajęcia.
 5. Uczestnicy zainteresowani współpracą z Fundacją Budzimy Uśpione Umysły w zakresie wsparcia w procesie wyboru i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oświadczają, że udzielają pełnomocnictwa następującej treści:
  Działając w imieniu firmy, którą reprezentuję Udzielam pełnomocnictwa fundacji “Budzimy Uśpione Umysły” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 28, 60-288 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod nr 0000709195; NIP 7792478205,do dokonywania w imieniu i na rzecz zleceniodawcy następujących czynności:

   1. Wykonywanie czynności edukacyjnych i przygotowawczych do prawidłowego wyboru TFI PPK i zawarcia umów o zarządzanie z wybranym TFI PPK,
    a w przypadku biur księgowych do przygotowania poprawnej komunikacji pomiędzy pracodawcą a osobą odpowiedzialną za obowiązki płacowe i kadrowe
   2. Przekazanie danych osobom posiadającym pełnomocnictwo do zawierania w/w umów

  Pełnomocnictwo udzielone zostało na czas nieokreślony.

 

 • 4.

ZAWARCIE UMOWY.

 

 1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję” na stronie Serwisu.
  Regulamin znajduje się na stronie z formularzem, do pobrania w formie PDF. Należy kliknąć pobierz regulamin.
 2. Wysłanie zamówienia oznacza zapoznanie się z regulaminem.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto, bądź poprzez autoryzowany system płatności online na zasadach tam opublikowanych.
 4. Po wybraniu opcji „kupuję” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.
 5. Do zawarcia Umowy dojdzie:
 6. w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej;
 7. w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.
 8. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie usług w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego produktu.
 9. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora usługę, może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę drogą mailową.

 

 • 5.

ZAKRES SPRZEDAŻY

 

 1. Administrator świadczy usługi produktowe, zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: www.pomocppk.pl
 2. Świadczenie Usług produktowych polega na realizowaniu szkoleń oraz warsztatów stacjonarnych w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.

 

 • 6.

ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

 

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

 

 • 7.

CENY i PŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na www.pomocppk.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • 8.

ZWROT

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 2. świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,
 3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora biuro@fundacjabuu.pl
 4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania usług oraz produktów zamówionych na łamach Serwisu.

 

 • 9.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na www.pomocppk.pl
 2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na www.pomocppk.pl
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 5. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 6. Administrator gromadzi i przechowuje dane zgodnie z ustawą o rozporządzeniu o ochronie danych osobowych tzw. RODO.

7.Klient przysługują wszelkie prawa odnośnie danych osobowych w tym zmiany, żądania usunięcia danych i prawa do bycia zapomnianym zgodnie z ustawą RODO.

 

 • 10.

REKLAMACJE

 

 1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@fundacjabuu.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
 2. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.
 3. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

 

 • 11.

POSTANOWIENIA KONCOWE

 

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2020 roku.